Общи условия


за ползване на уеб сайта studiokipo.com

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Студио Кипо ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Студио Кипо ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба-2, бл.226
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Хан Омуртаг 36
4. Данни за кореспонденция:
- Адрес: гр. София, ул. Хан Омуртаг 36;
- Адрес на електронна поща: office@studiokipo.com;
- Телефон: 02 416 2 416;
5. Регистрирано по ф.д. № 6670/2007 110

6. Идентификационен номер за администратор на личните данни № 316428
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:
(1)Чрез този уеб сайт Доставчикът публикува с информационна цел проекти, в които има участие или е завършил самостоятелно. Доставчикът не може да гарантира актуалността и пълнотата на публикуваната информация.
(2)Търговските марки, имена, лога и марки за услуги (общо наричани "търговски марки"), показани на този уеб сайт, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Доставчика и/или неговите клиенти. Нищо, съдържащо се на този уеб сайт, не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право за използване на която и да било търговска марка без изричното писмено съгласие на Доставчика.
(3) Външни препратки могат да бъдат предоставяни на Ползвателите, но те са извън контрола на Доставчика и той не поема никаква гаранция за тяхното съдържание. Когато Ползвателите посещават външни препратки, те трябва да се запознаят с техните общи условия и/или условия за ползване.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

 

ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Чл. 5. Доставчикът предоставя Услугата безвъзмездно.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://studiokipo.com/terms.php, заедно с всички изменения и допълнения в тях.
(4) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(7) В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 8. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.
(2) При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.
(3) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.
Чл. 9. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
Чл. 10. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.
(2) В случаите по ал. 1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.
Чл. 11. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://studiokipo.com/privacy.php. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.
(4) Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.
Чл. 12. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
(4) Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 14. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

  • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
  • с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
  • в случаите по чл. 9, ал. 3 от тези общи условия;

Чл. 15. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 17. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 18. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 23.03.2013 г.